ProfiLIGHT

Vyhľadať
Close this search box.

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú viazaní mlčanlivosťou. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane
 • získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého sme vás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie, našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky

ProfiLIGHT Corporation s.r.o. so sídlom Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 44 964 714 DIČ: 2022895248
Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základe platného právneho predpisu a to oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udelením súhlasu.

 

Účel spracúvania osobných údajov

účelom spracúvania osobných údajov je (sú):

 • marketing – zasielanie obchodných správ – newslettrov
 • predzmluvné vzťahy
 • potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telelefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • vedenie účtovníctva – fakturačné údaje
 • doručovanie

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje (na účely komunikácie so zákazníkom, vystavenie ponuky, dopytu a objednávky, doručenie tovaru, vystavenie faktúry)
 • kontaktné údaje na doručenie – meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefonický kontakt

 

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar alebo službu očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

 

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvania osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé bezpečnosť, alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť plné a pravdivé údaje.

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 • právo na opravu – doplnenie a zmenu
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na výmaz – zabudnutie
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo podať návrh na začatie konania
 • žiadosť bude vybavená v zákonnej lehote

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných správ

V prípade, že si dotknutá osoba neželá zasielanie newslettrov a obchodných správ môže ukončiť ich odber formou odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zasielanom e-maily.