Ochrana osobných údajov

– k spracúvaniu vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
– vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
– všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú viazaní mlčanlivosťou. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane
– získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého sme vás kontaktovali
– môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie, našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

Prevádzkovateľ internetovej stránky

ProfiLIGHT Corporation s.r.o. so sídlom Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 44 964 714 DIČ: 2022895248
Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základe platného právneho predpisu a to oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udelením súhlasu.

Účel spracúvania osobných údajov

účelom spracúvania osobných údajov je (sú):
– marketing – zasielanie obchodných správ – newslettrov
– predzmluvné vzťahy
– potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telelefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
– vedenie účtovníctva – fakturačné údaje
– doručovanie

Zoznam spracúvaných osobných údajov

– kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje (na účely komunikácie so zákazníkom, vystavenie ponuky, dopytu a objednávky, doručenie tovaru, vystavenie faktúry)
– kontaktné údaje na doručenie – meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefonický kontakt

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

– prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar alebo službu očakáva
– prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
– prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

Podmienky spracúvania

– prevádzkovateľ prijal primerané technické a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvania osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé bezpečnosť, alebo funkčnosť jeho informačných systémov
– prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
– prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť plné a pravdivé údaje.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

– právo na opravu – doplnenie a zmenu
– právo na prístup k osobným údajom
– právo na výmaz – zabudnutie
– právo na obmedzenie spracúvania
– právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
– právo na prenosnosť údajov
– právo podať návrh na začatie konania
– žiadosť bude vybavená v zákonnej lehote

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných správ

V prípade, že si dotknutá osoba neželá zasielanie newslettrov a obchodných správ môže ukončiť ich odber formou odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zasielanom e-maily.